Feng Huang

1013STUDIO
Fenghuang

Behind the scenes of Feng Huang

Matériel RØDE utilisé

VideoMic Pro

1013STUDIO

JIAOJIAO - director

TANG YUHAN - DP